Giải thế cờ Vua - thế cờ 05

Giải thế cờ Vua
Thế cờ 05

Các thế cờ đã đăng

Sau bao nỗ lực “trồng cây” (thí hết quân quan trọng) giờ đã đến lúc TRẮNG “thu trái ngọt” (dành chiến thắng) nhưng việc tuyệt vời này xin nhường cho bạn.

Mời bạn cầm TRẮNG và giải thế cờ Vua, thế cờ số 5 này (một thế cờ mà ĐEN chiếm ưu thế tuyệt đối về lượng quân nhưng điều ấy chưa thể nói lên điều gì khi mà lượt đi lúc này thuộc về TRẮNG)

Yeah…!