Giải thế cờ Vua - thế cờ 07

Giải thế cờ Vua số 07

Các thế cờ đã đăng


về tương quan lực lượng: trắng ưu thế hơn. Tuy nhiên, cờ thế là thế, nước đi tiếp theo lại thuộc về đen.
Mời bạn cầm quân đen và giải quyết tình huống quyết định này nhé!

--
Thân!
covuaviet.com